کشاورزها

اینجا خانه‌ی کشاورزها در وب‌سایت کِشمون است. در این صفحه شما کشاورزهای زعفران کاری را می بینید که محصول خود را از طریق کِشمون به شما می‌فروشند. پروفایل هر کشاورز شامل داستان زندگی آن کشاورز و عکس‌هایی از کار و زندگی‌اش است.

علامت های پایین عکس هرکشاورز، بیان کننده‌ی موارد زیر هستند:

250 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است.

این عدد نشان‌دهنده‌ی جواب آزمایش زعفران و قدرت رنگدهی آن است. طبق استاندارد ایران، میزان قدرت رنگدهی زعفران درجه یک 200 و زعفران ممتاز 220 است.

این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.

این نشان بیان‌کننده‌ی این است که کشاورز از سموم شیمیایی و علفکُش و آفتکُش استفاده نکرده است.

این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.

این تصویر نشان‌دهنده‌ی این است که کشاورز به‌جای کود شیمیایی از کود حیوانی استفاده کرده است.

این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.

این علامت نشان‌دهنده‌ی این است که آن کشاورز به اصطلاح، «سالار» است. کشاورزهای سالار به نوعی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزی هستند. 
شیخ حسن

شیخ حسن

زعفران برداشت آبان 97 حسن سختی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن و ساکن شهر قائن است، مردم محلی...

271 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران سرگل: 69,500 تومان صفحه شخصی و خرید
مجتبی مهربانی

مجتبی مهربانی

زعفران برداشت آبان 97 مجتبی مهربانی کشاورزی اهل شهرستان نیشابور است که کار کشاورزی خود را در نیشابور...

252 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران سرگل: 65,000 تومان صفحه شخصی و خرید
محمود غُلُم‌حسن

محمود غُلُم‌حسن

برداشت آبان 97 آقای محمود لعل نوغاب، کشاورزی از اهالی روستای نوغاب در 30 کیلومتری شهر قاین است. نام محلی...

262 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 56,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حسین بیابانی

حسین بیابانی

زعفران برداشت آبان 97 آقای حسین بیابانی کشاورزی اهل روستای باراز شهرستان قائن است. این کشاورز متولد...

235 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 53,000 تومان صفحه شخصی و خرید
مَمَّرِّضای ادیبیان

مَمَّرِّضای ادیبیان

زعفران برداشت آبان 97 مَمَّرِّضای ادیبیان نام محلی آقای محمدرضا ادیبیان یکی از کشاورزهای روستای باراز...

267 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 61,000 تومان صفحه شخصی و خرید
رضای بیابانی

رضای بیابانی

زعفران برداشت آبان 97 محمدرضا بیابانی در روستای باراز شهرستان قاین زندگی می‌کند. مردم محلی او را با...

261 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 61,500 تومان صفحه شخصی و خرید
حَجی احمد شجاع

حَجی احمد شجاع

زعفران برداشت آبان 97 آقای احمد شجاع کشاورز اهل روستای اَندریک از توابع شهر قائن است. مردم روستا او...

271 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 61,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حُسِی مَمَّد آخوند

حُسِی مَمَّد آخوند

زعفران برداشت آبان 97 حسین رضایی نوغاب اهل روستای نوغاب حاجی آباد شهرستان قائن است. مردم محلی این کشاورز...

264 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 57,500 تومان صفحه شخصی و خرید
غُلُمرضای دُرودی

غُلُمرضای دُرودی

زعفران برداشت آبان 97 غلامرضا درودی کشاورزی اهل روستای رُمُشتیک شهرستان قائن است. مردم محلی این کشاورز...

235 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 52,000 تومان صفحه شخصی و خرید
مهدی فلکی

مهدی فلکی

زعفران برداشت آبان 97 مهدی فلکی کشاورز اهل روستای رُمُشتیک شهرستان قائن است. این کشاورز متولد 1372 دارای...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 59,500 تومان صفحه شخصی و خرید
غُلُمسِی قابل

غُلُمسِی قابل

زعفران برداشت آبان 97 غلامحسین قابل کشاورزی اهل روستای تگابند شهرستان قائن است، مردم محلی او را با...

243 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 58,500 تومان صفحه شخصی و خرید
مَمَّد علی کاویان فر

مَمَّد علی کاویان فر

زعفران برداشت آبان 97 محمد علی کاویان فر کشاورزی اهل روستای محمد آباد پسکوه شهرستان قائن است،  مردم...

269 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 55,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حَجی غُلُمرضا رجبی

حَجی غُلُمرضا رجبی

زعفران برداشت آبان 97 غلامرضا رجبی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است. این کشاورز 77 ساله...

این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران. 269 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 62,000 تومان صفحه شخصی و خرید
عیسی حَجی برات

عیسی حَجی برات

زعفران برداشت آبان 97 عیسی نیکرو کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام...

این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران. 267 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 58,000 تومان صفحه شخصی و خرید
کِلِی مَمَّدعلی

کِلِی مَمَّدعلی

زعفران برداشت آبان 97 محمدعلی کارگرزاده در شهر قاین زندگی می‌کند. مردم محلی او را بانام کِلِی مَمَّدعلی...

259 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 55,000 تومان صفحه شخصی و خرید
علی حَجی سِی

علی حَجی سِی

برداشت آبان 97 علی حاجی نژاد، فرزند حجی سی از کشاورزان خوب کشمون است. حجی سی اولین کشاورز عضو کشمون...

257 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 19,500 تومان صفحه شخصی و خرید
سبد خرید 0