قدرت رنگ دهی

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.
مرتب سازی بر اساس:

زعفران رشته کامل از حسن درودی

65,500 تومان

زعفران رشته کامل از ساره افروزی

65,000 تومان

زعفران رشته کامل از کِلِیلی شوری

63,000 تومان

زعفران رشته کامل از حسن حُسِی نِگارو

64,000 تومان

زعفران رشته کامل از ابراهیم حَجی موسی

65,000 تومان

زعفران رشته کامل از کِلیَّمَّد مُراد

65,000 تومان

زعفران رشته کامل از مَدَر میدی

64,000 تومان

زعفران رشته کامل از کِلِی علَکْبَر رازقی

61,000 تومان

زعفران رشته کامل از ابراهیم افروزی

60,000 تومان

سبد خرید 0