خرید خرما

مرتب سازی بر اساس:
فیلتر

خرما کبکاب
از حَجی اسکندر

1000 گرمی 2000 گرمی

از 51,000 تومان

خرمای خاصویی
از خاله بشرا و حاج علیرضا

1000 گرمی 2000 گرمی

از 55,000 تومان

خرمای خاصویی
از آقا طیب هوشیار

1000 گرمی 2000 گرمی

از 55,000 تومان

خرمای خاصویی
از حَجی اسکندر

2000 گرمی

88,000 تومان

خرما زاهدی
از حَجی اسکندر

1000 گرمی 2000 گرمی

از 42,000 تومان

خرمای مجول
از علی آلاد

500 گرمی 1000 گرمی

از 110,000 تومان