بسته بندی زعفران سرگل

خرید زعفران سرگل ممد گلو زارعی

 • بسته بندی فلزی و یک مثقالی می باشد.
 • اگر در مجموع پنج بسته و یا بیشتر از کشمون بخرید، هزینه ارسال رایگان می شود.
 • همراه با شناسنامه حاوی نتیجه آزمایش و نظارت میدانی بر مزرعه، برای تعیین وضعیت سم و کود شیمیایی.
 • در مقایسه با روشهای سنتی، با خرید هر مثقال حدود 6 هزار تومان، بیشتر به این کشاورز پرداخت می شود.
 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
ممد گلو زارعی

ممد گلو زارعی

محمدحسن زارعی که در منطقه او را به ممد گلو می شناسند 71 ساله است. او 5 فرزند دارد.2 دختر و3 پسر که از آن ها...

252 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 37,000 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

37,000 تومان

بسته بندی رشته کامل زعفران

قیمت رشته کامل زعفران 32,000 تومان

 • بسته بندی فلزی و یک مثقالی می باشد.
 • اگر در مجموع پنج بسته و یا بیشتر از کشمون بخرید، هزینه ارسال رایگان می شود.
 • همراه با شناسنامه حاوی نتیجه آزمایش و نظارت میدانی بر مزرعه، برای تعیین وضعیت سم و کود شیمیایی.
 • در مقایسه با روشهای سنتی، با خرید هر مثقال حدود 6 هزار تومان، بیشتر به این کشاورز پرداخت می شود.
 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
حسن میدیو

حسن میدیو

حسن حاجی نژاد، تا پانزده سال پیش یک بقالی کوجک داشت ولی بعد از آن به کشاورزی رو آورد. او یک کشاورز راحتگیر...

253 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 37,000 تومان 1 مثقال زعفران رشته کامل: 32,000 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

32,000 تومان

بسته بندی دم زعفران

خرید دو مثقال دم زعفران

 • بسته بندی فلزی و دو مثقالی می باشد.
 • رشته های زعفران بعد از اینکه قسمت قرمز آنها جدا شد، هنوز دارای عطر و طعم هستند. این بخش که نارنجی رنگ است، توسط بعضی آشپزها برای درست کردن دمنوش و یا برای تهیه قیمه، ته دیگ و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
 • اگر در مجموع پنج بسته و یا بیشتر از کشمون بخرید، هزینه ارسال رایگان می شود.

مخلوط کشاورزها

تعداد
بسته

25,000 تومان